YENİ
ICSID, UZLAŞMA VE TAHKİM

Convention’un hükümlerine uygun olarak ICSID, Üye Devletler ve diğer Üye Devletlerin tebaaları arasındaki yatırımlarla ilgili ihtilâflarda, Uzlaşma ve Tahkim hizmetlerini temin eder. ICSID Yönetmelik Kuralları, Merkez’in İdari Konseyi tarafından, Convention’un 6(1) (a) – (c) maddelerine uygun olarak tamamlanmıştır.
ICSID YÖNETMELİKLERİ
ICSID, Merkez’in İdari Konseyi tarafından kabul edilen Yönetmeliklerinin son değişiklikleri 1 Temmuz 2022 de yürürlüğe girmiştir.
Aşağıda, 1 Temmuz 2022 de kabul edilen değişikliğe göre özet tabloyu bulacaksınız.
• 18 Mart 1965 tarihinde kabul edilen ve 14 Ekim 1965 tarihinde yürürlüğe giren Convention (75 madde)
• 18 Mart 1965 tarihli Yönetici Direktörler raporu (46 madde)
• İdari ve Finansman Yönetmeliği (32 madde)
• Davalara Giriş Yönetmeliği (8 madde)
• Uzlaşma Yönetmeliği (39 madde)
• Tahkim Yönetmeliği (86 madde)
• Beyanlar:
– Uzlaştırıcının beyanı
– Hakemin beyanı
– Hakem Mahkemesi tarafından tâyin edilen bilirkişinin beyanı
– Ad-Hoc Komitesi üyesinin beyanı
Ankara 2023, 325 sayfa Yayım dili Türkçe


TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ALACAĞIN DEVRİ (5. BASKI)
Tüm dünyada ticaret şirketleriyle, işletmelerle, bankalarla ilgili alacak-borç ilişkisi içinde bulunan herkesin genel olarak karşılaştığı Alacağın Devri, tarafların ticari hayatta değişik şekilde karşılaştıkları sorunları çözümlemek için kullanılan bir müessesedir. Gelişme ve yaygınlaşmasına paralel olarak Alacağın Devrinin uygulamada giderek yerleşmesi kaçınılmaz biçimde devam etmektedir.
Şöyle ki; 30 Mart 1911 tarihinden beri yürürlükte olan İsviçre Borçlar Kanununda 164-174 maddeler arasında yer alan bu kuralların uygulanması İsviçre’de halen yürürlüktedir.
8 Mayıs 1926 tarihli Resmi Ceridede yayımlanan ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren 818 sayılı Borçlar Kanununun bir bölümünü oluşturan, ve Türk hukukunda Alacağın Temliki olarak nitelendirilen bu hükümler, İsviçre’nin Borçlar Kanunundaki Fransızca metinden Türkçeye birebir çevrilerek Türk hukukuna alınmıştı. Bu kurallar 1926 yılından beri Türk hukukunda yaygın biçimde uygulamakta idi.
Bu kez, aynı hükümler, günümüz Türkçesine uyarlayarak 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı olup 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanununda 183-194 maddeler arasında Alacağın Devri olarak yer almıştır. Kanaatımıza göre, burada en önemli değişikliklerden biri de, zaman içinde toplumda herkesin anlayacağı şekilde güncelleşerek yaşayan ve kullanılan Türk Hukuk dilidir. 5. Baskı Ankara 2019, 465 Sayfa Yayım dili: TürkçeMİLLETLERARASI TAHKİM REHBERİ (2. BASKI 29 EKİM 2017)
GUIDE TO INTERNATIONAL ARBITRATION

İç ve milletlerarası tahkimin içinde yıllarca çalışan avukat veya hakem sıfatıyla bir hukukçu olarak belirtmek isterim ki gelişmiş ülkelerde tahkim hukuku, olmazsa olmaz (sine qua non) bir hukuk dalı olarak gelişmeye ve yaygınlaşmaya devam etmektedir.
Esasen, Türk şirketlerinin yurt dışındaki yoğun ticari faaliyetleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devletler arasında yapılan doğrudan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin ikili anlaşmalar, “Bilateral Investment Treaty (BIT) „ veya çok taraflı yatırım anlaşmaları “Multilateral Investment Treaty (MIT)„ veya enerji anlaşmaları “Energy Charter Treaty (ECT)„ dikkate alınırsa, Türk şirketleri Milletlerarası Tahkim faaliyetlerinin dışında kalamaz. MTK (Türkiye), MTO (ICC) (Paris), UNCITRAL (La Haye) ve ICSID (Washington DC) Tahkim kuralları, Milletlerarası Tahkim Davalarında Uygulanan En Yeni Kuralları Kapsayan ve 1 MART 2017 Tarihli MTO (ICC) Tahkimine Getirilen Esasları ve Şekilleri Açıklayan bu eserin ikinci baskısı, Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş olup İlgili Mevzuatı da kapsamaktadır.Bu bağlamda bu çalışmamız, kitabın sonundaki listede görüldüğü gibi hukuk alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınladığımız 54. (ellidört) eser olarak yerini almış olup, yabancı dil ve dillerde üstün yetenekli, tahkime gönül veren genç hukukçuları, milletlerarası tahkime heveslendirmek ve onları bu hukuk alanında teşvik etmek için bir rehber olabilir, kanaatı ile gün ışığına çıkmıştır. 2. Baskı Ankara 2017, 559 Sayfa Yayım dili: Türkçe


MİLLETLERARASI TAHKİM REHBERİ
QUIDE TO INTERNATIONAL ARBITRATION

İç ve milletlerarası tahkimin içinde yıllarca çalışan bir hukukçu olarak belirtmek isterim ki gelişmiş ülkelerde tahkim hukuku, olmazsa olmaz (sine qua non) bir hukuk dalı olarak gelişmeye ve yaygınlaşmaya devam etmektedir.
Esasen, Türk şirketlerinin yurt dışındaki yoğun ticari faaliyetleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devletler arasında yapılan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin ikili anlaşmalar, “Bilateral Investment Treaty (BIT) „ veya çok taraflı anlaşmalar “Multilateral Investment Treaty (MIT)„ veya enerji anlaşmaları “Energy Charter Treaty (ECT)„ dikkate alınırsa Türk şirketleri Tahkim faaliyetlerinin dışında kalamaz.
Bu bağlamda çalışmamız, kitabın sonundaki listede görüldüğü gibi hukuk alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca yayınladığımız 53. (elliüçüncü) eser olup yabancı dil ve dillerde üstün yetenekli, tahkime gönül veren genç hukukçuları, milletlerarası tahkime heveslendirmek ve onları teşvik etmek için bir rehber olabilir, kanaatı ile gün ışığına çıkmıştır. Ankara 2014, XIX +340 Sayfa Yayım dili: Türkçe


FRANSIZCA – TÜRKÇE HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (4. Baskı – 2013)

Eserin dördüncü baskısında 22.035 Fransızca hukuk teriminin çeşitli hukuk dallarındaki tam Türkçe karşılıkları gerektiğinde yer aldıkları kanun metinlerindeki madde numaraları da gösterilmek suretiyle verilmiştir. Dictionnaire des Termes Juridiques (Français-Turc) 4. baskı, Ankara 2013, 1417 sayfa.


1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ONBİRİNCİ KISIM İÇ TAHKİM 
«CODE OF CIVIL PROCEDURE (6100 enacted on October 1, 2011)-ELEVENTH TITLE – DOMESTIC ARBITRATION»
«CODE DE PROCÉDURE CIVILE (No 6100 entrée en vigueur le 1er octobre 2011) -ONZIÈME TITRE – ARBITRAGE INTERNE»

Türkiye’de iç tahkim hükümleri, 18.6.1927 yılından beri yürürlükte olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) Sekizinci Bap’ını oluşturan 516 – 536 maddeleri arasında yer almakta idi. Bu tahkim maddeleri 85 yıl kadar uygulamada kalmasına rağmen herhangi önemli bir değişikliğe uğramadan uygulamada kalmıştır. Bu zaman içinde tahkimde ihtiyaç duyulan boşluklar ise Yargıtay İçtihatları ile doldurulmaya çalışılmıştır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 11 inci KISMI’nı oluşturan iç tahkim maddeleri, bu kanunun 407 – 444 maddeleri arasında düzenlenerek 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
HMK’ndaki tahkim hükümleri, Tahkimde son yıllarda ihtiyaç duyulan ve halen 2006 yılında ilaveler ile güncelleştirilen 1985 tarihli United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Kanun Kuralları ve 05 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile birlikte hukukumuza tahkim alanında getirilen çok önemli düzenlemeler olması sebebiyle İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki ayrı dile çevrilerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Ankara 2012, XXVIII +283 sayfa.


FRANSIZCA ÇEVİRİSİ İLE BİRLİKTE 11.01.2011 TARİH VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU (YÜRÜRLÜK TARİHİ: 01.07.2012)

«AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS CODE DES OBLIGATIONS TURC NO 6098 DU 11.01.2011
(DATE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR: 01.07.2012)»

4 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 8 Mayıs 1926 tarihli Resmi Ceride’de yayımlanan ve 4 Ekim 1926 tarihinden beri uygulanmakta olan 818 sayılı Borçlar Kanununu yürürlükten kaldırmıştır.
1926 tarihli Borçlar Kanunumuzun menşei, İsviçre Borçlar Kanununun Fransızca metninin Türkçeye birebir çevirisinden ibaretti. Ancak 1926 tarihli Borçlar Kanunumuz, yalnızca İsviçre Borçlar Kanununun genel hükümlere ilişkin 1-183. maddeleri ile akdin muhtelif nev’ilerine ilişkin 184-551. maddelerinin Fransızcadan Türkçeye çevrilen metninden oluşuyordu. Aradan geçen 86 yıllık uygulama süresince görülen bazı aksaklıkları gidermek, gelişen yenilikleri hukukumuza kazandırmak ve hukukî kurumlar arasında özlenen ve istenen uyumu sağlamak amacıyla ve bu uzun zaman dilimi içinde doktrinde oluşan görüşler ve Yargıtay kararları dikkate alınarak yapılan düzenleme ile Türk Borçlar Kanununda gerekli değişiklikler ve bazı ilâveler yapılmıştır. Ancak hukukumuzu Avrupa ülkelerinin hukuk sistemlerinden aldığımız halde, bu kanunlarımızı değişikliğe uğramış haliyle İngilizce, Fransızca veya Almanca gibi Batı ülkelerinin hukuk dillerine çevirerek hukuk dünyasına sunma ihtiyacı, söz konusu 649 maddeden oluşan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu adli eserin Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Fransızcaya çevrilerek yayımlanmasına vesile olmuş ve okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Ankara 2012, CXXIV + 446 sayfa. Yayım dili: Türkçe-Fransızca


UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) KURALLARINA GÖRE UZLAŞMA VE TAHKİM
(Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı)
 Bu eserin ilk baskısı 2000 yılında, güncellenmiş ikinci baskısı ise 2007 yılında yayımlanmıştı. Aradan geçen zaman içinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı, UNCITRAL Tahkim Tüzüğünde, günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değişiklik ve ilâveler yapmış; böylece hazırlanan bu yeni Tüzük, 15 Ağustos 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamadaki yerini almıştır. UNCITRAL Kurallarının önemli bir bölümünü oluşturan ve 1985 yılından beri birçok dünya devletlerinde benimsenerek uygulanan Milletlerarası Ticarî Tahkime İlişkin UNCITRAL Model Kanununda da Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu tarafından 2006 yılında bazı değişiklikler ve önemli ilâveler yapılmıştır.
Bu itibarla, 15 Ağustos 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni UNCITRAL Tahkim Tüzüğü; 2006 yılında yapılan değişiklik ve ilâvelerle güncelleştirilen Milletlerarası Ticarî Tahkime İlişkin UNCITRAL Model Kanunu ve bunlara ilâveten, UNCITRAL Uzlaşma Kuralları, Milletlerarası Ticarî Uzlaşmaya İlişkin UNCITRAL Model Kanunu, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin 10 Haziran 1958 tarihli New York Sözleşmesi (“II. maddesinin 2. paragrafının ve VII. maddesinin 1. paragrafının yorumuna ilişkin Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu tarafından 7 Temmuz 2006 tarihinde 39ncu toplantısında kabul edilen tavsiye” ile birlikte), Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından İngilizce ve Fransızca orijinal metinlerinden Türkçeye çevrilmiş ve bu eserde okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Ankara 2012, XLIII + 280 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


LOI DE RÉFORME EN FRANCE EN ARBITRAGE INTERNE ET INTERNATIONAL (Code de procédure civile art. 1442-1527) (Mise en vigueur le 1er mai 2011)
« Fransa’da Millî – Milletlerarası Tahkim Kanunu Reformu (Medenî Usul Kanunu m. 1442-1527) (Yürürlük Tarihi: 1 Mayıs 2011) »

1981 tarihinden beri Fransız Tahkim Kanununun uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesi Fransa’da gündeme gelmiş ve Fransız tahkiminde yapılan reforma ilişkin 13 Ocak 2011 tarih ve 2011-48 sayılı kararname, 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren bazı özel hükümleri hariç yürürlüğe girmiştir. Bu kararname ile Fransız Medenî Usul Kanununun IV. Kitabını oluşturan tahkim hükümleri, yerli ve milletlerarası tahkim olarak 1442-1527. maddeler arasında düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede; tahkim sözleşmesine, hakem kararının tenfizine ve hakem kararlarının tebliğine ilişkin kurallarda müşahade edilen sertlikler giderilmiş, tahkim yargısının gücü bu kanunda teyit edilmiş, hakem mahkemesinin ihtiyatî haciz ve adlî teminat hariç, tahkimin tarafları hakkında geçici ve ihtiyatî tedbirler almasına müsaade edilmiş, tahkim usulünde “destek hâkimi” olarak Fransız hâkimine ayrı bir yer tahsis edilmiştir. Buna ilâveten, tahkim yerinin Fransa olarak kararlaştırılması yanında, Fransa dışında bir yerin tahkim yeri olarak seçilmesi hali de düşünülmüş ve tahkimdeki bu reform ile milletlerarası tahkimde yeni kuralların Fransa dışında da uygulanması öngörülmüştür. Fransa’da tahkim alanında reform niteliğindeki değişiklikleri haiz bu yeni Fransız Tahkim Kanunu, Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Ankara 2011, XVI + 128 sayfa. Yayım dili: Fransızca-Türkçe.


MİLLÎ – MİLLETLERARASI KAMU DÜZENİ TAHKİME ETKİLERİ VE SONUÇLARI (Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 2. Baskı)
İlk baskısı 1994 yılında yayımlanan bu eserde, tahkim davalarının yaygınlaştığı, tahkim kurallarının uygulandığı ülkelerdeki millî-milletlerarası kamu düzeni incelenmiş, açıklığa kavuşturulmuş ve bunların tahkime etkileri ifade edilmeye çalışılmıştır.
Kamu düzeni kavramı, kapsamı ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülkede zaman içinde değişikliğe uğradığı için ilk baskının yayımlandığı 1994 yılından beri millî ve milletlerarası kamu düzeni ve tahkimle ilgili bilgiler bu çalışmada gözden geçirilmiş, güncel hale getirilmek suretiyle de genişletilmiştir. Ankara 2011, XXXII + 259 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ALACAĞIN TEMLİKİ (Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 4. Baskı) Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI’nın doçentlik tezi olarak on yedi yıl önce hazırlayıp sunduğu “Borçlar Kanununa göre Alacağın Temliki” adlı bu eserin 10 Ocak 1993 tarihli ilk baskısı, yurt içi ve yurt dışından edinilen yerli ve yabancı kaynakların özenli bir şekilde incelenmesi neticesinde ortaya çıkmış olup, bu baskının kısa zamanda tükenmesi üzerine ve ihtiyacı karşılamak için ikinci ve ardından da üçüncü baskı okuyucuların istifadesine sunulmuştu. Şimdi ise iki yıllık bir aradan sonra, mevcudu kalmadığından, bu eserin dördüncü baskısını yayın hayatına sunma gereği ortaya çıkmıştır. Alacağın temliki, ticarî hayatta sıkça başvurulan ve uygulanan bir husustur. Bu baskının hazırlanmasında, hukukçu olan ve olmayan, ihtiyaç duyan herkese faydalı olması anlayışı ön planda tutulmuştur. Bu anlayış çerçevesinde eserin dördüncü baskısı, 2010 yılı dahil şimdiye kadar yayımlanan Yargıtay Kararları ve İsviçre Federal Mahkemesi Kararları incelenmek suretiyle gerekli gözden geçirme, genişletme ve güncelleştirmeler yapılarak geliştirilmiştir. Ankara 2010, LVII + 395 sayfa.


İngilizce – Türkçe HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ «Dictionary of Legal Terms (English-Turkish)» Eserde, İngilizce hukuk terimlerinin sayısı ve bunların Türkçe karşılıkları hayli fazladır. Bu eserde, Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI’nın Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde yıllardır uğraşı alanı olan iç tahkim ve milletlerarası tahkim davalarında, gerek avukat, gerekse hakem olarak ifa ettiği görevlerde karşılaştığı ve büyük bir özen ve dikkatle derlediği hukuk terimleri yerlerini almıştır. Öte yandan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri kanun metinlerinde, içtihatlarında ve doktrinlerinde benimsenip kullanılan hukuk terimlerinin, Türkçe hukuk terimlerinden hangisinin tam karşılığı olduğu araştırılıp bulunmuş ve sözlükte yerlerine konulmuştur. Sözlükte yer alan Türkçe karşılıklar, İngilizce hukuk terimlerinin kelime kelime Türkçeye çevirisinden ibaret olmayıp, İngiliz, ABD ve Kıta Avrupası Hukuklarında kullanılan terimlerin Türk Hukukundaki tam karşılıklarıdır. On beş yıl kadar süren bir uğraşı sonunda meydana getirilen bu sözlük, bildiğimiz kadarıyla bu anlayışta ve kapsamda yayın hayatına giren ilk İngilizce-Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü hüviyetini haizdir. Ankara 2010, XXIII + 1079 sayfa. Yayım dili: İngilizce-Türkçe.


INTERNATIONAL ARBITRATION Aslen bir ders kitabı olarak tasarlanmış olan bu eser, hukuk fakültesi öğrencilerine ve tahkim hukuku ile ilgilenen herkese yeni bir ufuk açacak niteliğe sahiptir. Eserde, UNCITRAL Kuralları hususunda detaylı açıklamalara ilâveten, Türk Milletlerarası Tahkim Kanununa, Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliğine, Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesine, UNCITRAL Uzlaşma Kurallarına, UNCITRAL Tahkim Kurallarına, UNCITRAL Model Kanununa, UNCITRAL Milletlerarası Ticari Uzlaşma Model Kanununa, ICC Tahkim Kurallarına, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Dair 1958 New York Konvansiyonuna ve Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna yer verilmiştir. Ankara 2010, XXXII + 346 sayfa. Yayım dili: İngilizce.


BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ALACAĞIN TEMLİKİ (Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 3. Baskı) Doçentlik tezi olarak on altı yıl önce hazırlayıp sunulan eserin ilk baskısı 10 Ocak 1993 tarihinde okuyucuların istifadesine sunulmuştu. Gözden geçirilmiş, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskısı ise 1 Temmuz 2000 yılında yayımlanmıştı. Bu tarihten itibaren geçen uzunca bir zaman sürecinde alacağın temliki, hukuk disiplinleri arasında sadece yerini muhafaza etmekle kalmamış, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında doktrinde ve yüksek yargı içtihatlarında sıkça başvurulan görüş ve kararlara konu teşkil etmiştir. Eserin üçüncü baskısında, bugüne kadar kanunlarda yapılan değişiklikler aktarılmış ve alacağın temlikine ilişkin yeni Yargıtay kararları ve aynı zamanda İsviçre Federal Mahkeme içtihatları esere işlenmiştir. Mehaz İsviçre Borçlar Kanununun 164-174. maddelerinde yer alan alacağın temlikine ilişkin hükümler, Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Fransızca metninden Türkçeye çevrilmek suretiyle eserde yer almıştır. Öte yandan, halen TBMM’de Adalet Komisyonunda incelenmekte olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısında, hükümlerin içeriğinin aynen korunduğunu, ancak dilinin günümüz Türkçesine göre sadeleştirilerek yazıldığını görmekteyiz. Bu hükümler de eserde aynen yer almıştır. Ankara 2008, LVIII + 390 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN «Code concerning Private International Law and Civil Procedure» 27.11.2007 gün 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun ile 05.07.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından daha önce Fransızcaya, bu kez de İngilizceye yapılan çevirisi, buna ilâveten 10 Haziran 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin New York Sözleşmesinin Fransızca ve İngilizce aslından Türkçeye yapılan çevirisi ile bu sözleşmenin İngilizce aslı bu çalışmada yer almıştır. Bu mevzuatın İngilizce çevirilerine eserde yer vermek suretiyle, bu alanda çalışan yerli ve yabancı hukukçu ve iş adamlarının bu konulara ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık sağlanması öngörülmüştür. Ankara 2008, XIX + 182 sayfa. Yayım dili: Türkçe-İngilizce.


İSTİSNA AKDİNDE MÜTEAHHİDİN VE İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ (HÜKÜM VE SONUÇLARI) (Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve İlgili Mevzuat Eklenmiş 4. Baskı) Birinci baskısı 18 Mart 1988, ikinci baskısı 23 Nisan 1993 ve üçüncü baskısı 26 Ağustos 2003 tarihinde yayımlanan bu eserin 3. baskısının mevcudu kalmadığından, yoğun istek doğrultusunda, dördüncü baskısı hazırlanmıştır. Eserin bu baskısında, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında Türk müteahhitlerinin konsorsiyum veya joint venture biçiminde yabancılarla yaptıkları ortak girişimlerde karşılaşılan temerrüt sorunlarının çözümüne yer verilmiştir. Ayrıca, temerrüt faizini aşan ve Borçlar Kanununun 105. maddesi hükmü uyarınca talep edilebilen munzam zararın tazmini, hüküm ve sonuçları yeni görüşlerin ışığı altında irdelenmiştir. Buna ilâveten, eser yeniden gözden geçirilmiş, genişletilmiş, güncelleştirilmiş, mevzuat değişiklikleri eserin ilgili bölümlerine aktarılmış ve konuya ilişkin özellikle Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun yerleşik ve yön değiştiren son içtihatları eserin ilgili bölümlerine işlenmiştir. Buna ilâveten, inşaat sektöründe eser sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için taraflarca tahkim (arbitration) yoluna sıklıkla müracaat edilmesi karşısında eserde, iç tahkim ve milletlerarası tahkim kuralları, bu bağlamda UNCITRAL Uzlaşma ve Tahkim Kuralları, Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) Tahkim Kuralları ve şartları oluşmuşsa ICSID Kuralları hakkında açıklamalar yer almıştır. Ankara 2008, L + 501 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN «Loi sur le droit international privé et procédure civile» Türkiye’de 20.05.1982 tarih ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından uzunca bir zaman dilimi içerisinde, bu alanda uygulamada görülen boşluğu doldurmak ve mevcut aksaklıkları gidermek zorunlu hale gelmiştir. İşte bu tür ihtiyaçları karşılamak amacıyla 27.11.2007 tarih ve 5718 sayılı yeni kanun, 20.05.1982 tarih ve 2675 sayılı Kanunun yerini alarak gün ışığına çıkmıştır. Eserde, 27.11.2007 gün 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun ile 05.07.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Fransızcaya yapılan çevirisi, buna ilâveten 10 Haziran 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin New York Sözleşmesi’nin Fransızca aslından Türkçeye yapılan çevirisi yer almıştır. Bu mevzuatın Fransızca çevirilerine eserde yer vermek suretiyle, bu alanda çalışan yerli ve yabancı hukukçu ve iş adamlarının bu konulara ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık sağlanması öngörülmüştür. Ankara 2008, XIX + 180 sayfa. Yayım dili: Türkçe-Fransızca.


JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİ (Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 3. Baskı) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1989 yılında doktora tezi olarak jüri önünde savunulan ve oybirliği ile kabul edilen bu eserin ilk baskısı 1989 yılında yayımlanmıştır. İkinci baskısı ise, 1999 yılında gözden geçirilmiş, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş olarak yayım hayatına sunulmuştur. Aradan geçen 8 yıl içerisinde, Joint Venture Sözleşmelerinin uygulama alanında ve dünya ülkelerinin çoğunda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Eserin 3. baskısı hazırlanırken, dünyadaki bu gelişmeler dikkate alınarak özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Hindistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin mevzuatı titizlikle incelenmiş ve ayrıca gerek Türkiye’deki yeni mevzuat olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği, Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili hükümleri ile tebliği ekte sunulmuştur. Ayrıca Rusya Federasyonu’ndaki joint venture mevzuatı Türkçeye çevrilerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Ankara 2007, LXIV + 494 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


UNCITRAL KURALLARINA GÖRE UZLAŞMA VE TAHKİM «Conciliation and Arbitration Under The UNCITRAL Rules»(Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı)
Milletlerarası ticarette uyum ve yeknesaklığı sağlamak suretiyle, dünya ticaret hayatını daha düzenli bir hale getirmek gerektiği noktasından hareket eden Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu, milletlerarası ticarette yeni anlaşmaların gerçekleştirilmesini, kanunların çıkarılmasını, ticarî örf ve âdetlerle uygulamalara ilişkin düzenlemelerin yapılmasını teşvik etmektedir. Bu amaca yönelik olarak, değişik politika, sosyal yapı ve kültüre sahip taraflar arasındaki ihtilâfları çözüme kavuşturmak için bu komisyon, belli kurallar hazırlamış ve bunlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Bu kurallar:

– UNCITRAL Tahkim Kuralları (1976)
– UNCITRAL Uzlaşma Kuralları (1980)
– UNCITRAL Model Kanun Kuralları (1985)
– UNCITRAL Milletlerarası Ticari Uzlaşma Model Kanunu (2002) olmak üzere, bunları uygulamak isteyenlerin istifadesine sunulmuştur. Bu eserde, UNCITRAL Kurallarının Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından İngilizce ve Fransızca orijinal metinlerinden Türkçeye yapılan çevirileri yer almıştır. Eserde ayrıca, söz konusu metinler hakkında mukayeseli olarak yapılan açıklamalar yanında, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin 10 Haziran 1958 tarihli New York Sözleşmesinin İngilizce ve Fransızca orijinal metinleri esas alınarak yapılan Türkçe çevirisi ve 1958 New York Sözleşmesine taraf olan ülkelerin 18.11.2006 tarihi itibarıyla güncellenmiş listesi bulunmaktadır. Ankara 2007, XXIII+383 sayfa. Yayım dili: Türkçe-İngilizce-Fransızca.


LOI 4686 DU 21.06.2001 CONCERNANT L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN TURQUIE Eser, 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun maddeleriyle beraber kapsamlı şerhlerini de içermektedir. Ayrıca tahkimle ilgili Türkiye’nin de taraf olduğu milletlerarası anlaşma metinleri de kitabın sonuna eklenmiştir. Ankara, 2006, XV+283 sayfa. Yayım dili: Fransızca.


AVRUPA SÖZLEŞME HUKUKU İLKELERİ «Principles of European Contract Law» «Principes du Droit Européen du Contrat»Danimarkalı Profesör Ole LANDO tarafından ve onun önderliğinde 1974 yılında başlatılan faaliyetle oluşturulan çalışma gruplarının yıllar süren yoğun çalışmaları sonunda, önce 1-9 ve daha sonra 10-17 başlıklarını taşıyan muhtelif sözleşme türleri kaleme alınarak 2004 yılında Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri yayımlanmıştır. Bu ilkeler bazen LANDO İlkeleri diye de anılmaktadır. Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri, bu ilkelerin 1:101(1) maddesinde ifade edildiği gibi, ileriki yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinin Borçlar Kanunu olarak tasarlanan düzenlemenin ilk ayağını oluşturmaktadır. Bu İlkeler Avrupa Birliği ülkeleri arasında uygulanması zorunlu kurallar değildir. Ancak taraflar, sözleşmelerinin bu İlkelere tâbi olmasını veya lex mercatoria’nın uygulanmasını isterlerse, sözleşmelerine uygulanacak kanunun yetersiz kalması halinde soruna çözüm getirmek üzere bu İlkeleri uygulayabilir veya bu İlkelerden yararlanabilirler. Sözleşmelerde uygulanacak maddî hukuk kurallarının yeknesaklığını ve güvenilirliğini temin etmek bakımından; Avrupa Sözleşme Hukuku İlkelerini bilmenin, aday ülke olan Türkiye’nin ticarî hayatında önemi inkâr edilemez. Bunun yolu da Türkçeye çevirmekten geçer. İşte bu amacı gerçekleştirmek için İlkelerin İngilizce ve Fransızca metinleri mukayese edilmek suretiyle Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından yapılan bu çeviri, okuyucuların istifadesine sunulmuş ve her üç dilde bu metinleri karşılaştırma fırsatı verilmiştir. Ankara 2005, XLV+289. Yayım dili: Türkçe-İngilizce-Fransızca.


UNIDROIT – MİLLETLERARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN İLKELER (ROMA, 2004) (2. Baskı) «UNIDROIT – Principles of International Commercial Contracts (Rome, 2004)» «UNIDROIT – Principes Relatifs aux Contrats du Commerce International (Rome, 2004)» Milletlerarası Ticarî Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT İlkelerinin 1994 baskısı 2003 yılının Ocak ayında Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Fransızca ve İngilizce orijinal metinlerinden Türkçeye çevrilmek suretiyle okuyucuların ilgi ve bilgisine sunulmuştu. Aradan geçen zaman içinde, UNIDROIT İlkelerinin metinlerinde, UNIDROIT Enstitüsü Çalışma Grubu tarafından yapılan ve 2004 yılında yayınlanan bazı değişiklik ve önemli hukukî müesseseler sonucunda bu İlkeler, uluslararası alanda geniş çaplı kabul görmüş ve daha tatmin edici bir niteliğe bürünmüştür. Bu gelişmeler ışığında UNIDROIT İlkelerinin 2004 baskısının da İngilizce ve Fransızca orijinal metinlerinden hareketle Türkçeye çevrilmesi ihtiyacı doğmuş ve UNIDROIT İlke-lerinin 2004 baskısının İngilizce ve Fransızca asıllarından Türkçeye çevirisi okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Ankara 2005, LXXVI+227 sayfa. Yayım dili: Türkçe-İngilizce-Fransızca.


HUMK’DA DÜZENLENEN İHTİYARÎ İÇ TAHKİM (m. 516-536) (Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve Yargıtay Kararları ile Güncelleştirilmiş 2. Baskı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 516-536. maddeleri arasında düzenlenen iç tahkime ilişkin bu eserin ilk baskısı 1997 yılında yayınlanmış; kapsamı ve niteliği itibariyle gerek öğretide gerekse uygulamada önemli bir ihtiyacı karşılamıştır. 18.06.1927 tarihli HUMK’nun tahkime ilişkin hükümleri, yayımlandığı günden bu yana değişmemekle beraber, özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde çıkarılan kanunlar ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun yayınlanması ile tahkim hukukuna ilişkin kapsamlı değişiklik ve gelişmeler hukuk hayatımıza girmiştir. Eserin ikinci baskısı HUMK’nun 516-536. maddeleri arasında yer alan iç tahkim müessesesini sistematik bir biçimde incelemekle kalmayıp, iç tahkime ilişkin olarak Yüksek Yargıtay’ın vermiş olduğu en son Daire Kararları ile ilgili Hukuk Genel Kurulu Kararları da ait oldukları konu başlıkları içerisine işlenmek suretiyle, okuyuculara geniş bir bakış açısı kazandırılmak istenmiştir. Ayrıca genel olarak hem hukukçuların hem de iş sahiplerinin ticarî ilişkilerine ilişkin esas sözleşmelerini yaparken ona dahil ettikleri tahkim şartının kapsamını tespit ederken karşılaştıkları güçlükleri ve çelişkileri bertaraf etmek amacıyla, örnek bir tahkim şartı da eserin sonuna eklenmiştir. Ankara, 2004 XXIV+342 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


DOMESTIC ARBITRATION REGULATED IN THE TURKISH CODE OF CIVIL PROCEDURE (Art 516-536) Bu eserde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 516-536. maddeleri arasında düzenlenen tahkim yargı¬laması usulü, İngilizce olarak anlatılmaktadır. Eser, özellikle Avrupa’da karşılaştırmalı çalışma yapan hukukçular ve Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmalar için kapsamlı bir kaynak niteliğini haizdir. Ayrıca hukuk İngilizcesini geliştirmek isteyenler için önemli bir müracaat kitabıdır. Eserde Yargıtay’ın bu konudaki son tarihli kararlarına da yer verilmiştir. Ankara 2004, XVII+214. Yayım dili: İngilizce.


TÜRKÇE – FRANSIZCA HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (3. Baskı – 2004) Eserin ikinci baskısında 23.889 Türkçe hukuk teriminin çeşitli hukuk dallarındaki tam Fransızca karşılıkları gerektiğinde yer aldıkları kanun metinlerindeki madde numaraları da gösterilmek suretiyle verilmiştir. 2. baskı, Ankara 2004, 1044 sayfa.


FRANSIZCA – TÜRKÇE HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (3. Baskı – 2004) Eserin üçüncü baskısında 21.031 Fransızca hukuk teriminin çeşitli hukuk dallarındaki tam Türkçe karşılıkları gerektiğinde yer aldıkları kanun metinlerindeki madde numaraları da gösterilmek suretiyle verilmiştir. Dictionnaire des Termes Juridiques (Français-Turc) 3. baskı, Ankara 2004, 1280 sayfa.


İSTİSNA AKDİNDE MÜTEAHHİDİN VE İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ (Hüküm ve Sonuçları) (3. Baskı – 2003) İnşaat Sektörü bir ülke ekonomisi açısından lokomotif bir sektör olduğundan, ekonomik göstergeleri itibariyle büyük önem arzetmektedir. Bu bakımdan inşaat sözleşmelerini de içine alacak biçimde eser sözleşmeleri ekonomik açıdan olduğu kadar hukukî açıdan da ayrıntılarıyla incelenmeye ihtiyaç göstermektedir. Eser sözleşmelerinde uyuşmazlıkların büyük bölümünün iş sahibi ya da müteahhidin temerrüdünden kaynaklandığı düşünüldüğünde bu çalışmanın yayınlandığı ilk günden bu yana uygulayıcılar için bir müracaat kitabı niteliği kazandığı aşikârdır. Eser sözleşmelerinden doğan davalarla ilgili gerek mahkeme gerekse iç tahkim ve milletlerarası tahkime ilişkin kararlar Yüksek Yargıtay’ın 15. Hukuk Dairesinde temyiz safhasında incelendiğinden, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş üçüncü baskıda yeni tarihli Yargıtay içtihatları yanında Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun metinlerine de son değişikliklerle beraber yer verilmiştir. Ankara, 2003 XLVI+458 sayfa


MİLLETLERARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN UNIDROIT İLKELERİ (ROMA, 1994) UNIDROIT – PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS (2003) Özel olarak görevlendirilen bir çalışma grubu tarafından hazırlanan UNIDROIT İlkeleri 1994 yılında Roma’da kabul edilmiştir. Bu ilkeler taraflar arasında çıkan ihtilafların çözümü için anlaşmazlığın esasına uygulanmak üzere maddi hukuk kurallarını sunmaktadır. UNIDROIT ilkeleri İngilizce ve Fransızca orijinal metinlerinden Türkçe’ye Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından çevrilmiş ve okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Ankara, 2003, XXXII+162 sayfa.


1.06.2001 TARİH VE 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş) (2. Baskı – 2002)Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun geçici birinci maddesinde kanunun yürürlüğe girmesini izleyen altı ay içerisinde çıkarılması öngörülen Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği ile Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi, Adalet Bakanlığınca hazırlanmış ve Yönetmelik 28 Aralık 2001 gün ve 24624 sayılı; Ücret Tarifesi ise 29 Aralık 2001 gün ve 24625 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ve Ücret Tarifesi metinleri de tarafımızdan Fransızca ve İngilizce’ye çevrilerek bu çalışmamızda Sayın Okurların istifadesine sunulmuştur. Ayrıca, Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca verilen Yabancı Hakem kararlarının nihai aşamada tanıma ve tenfizine konu teşkil ettiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, bu safhada Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi dair 10 Haziran 1958 New York Anlaşması devreye gireceği için bu Anlaşmanın Fransızca ve İngilizce orijinal metinleri tarafımızdan yapılan Türkçe çevirisi ile birlikte bu çalışmamızda yer almıştır. Günümüz dünyasında 1958 New York Anlaşmasına katılan ve/veya onu onaylayan devletlerin sayısı 130’un üzerindedir. Bu devletlerin listesi Sayın Okurlarımız için ekte bir çizelge halinde gösterilmiştir. 21/06/2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 5 Temmuz 2001 gün ve 24453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve bu kanunun 18. maddesi hükmü uyarınca aynı gün yürürlüğe girmiştir. Böylece, 29/10/1923 yılında Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilk kez, ülkemiz bir Milletlerarası Tahkim Kanununa kavuşmuştur. Ankara, 2002 XXVI+141 sayfa.


21.06.2001 TARİH VE 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU (2001) Bu eserde, Milletlerarası Tahkim Kanunu metni Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Fransızca ve İngilizce’ye çevrilmiş; böylece üç dil halinde kanun metni Sayın Okurların istifadesine sunulmuştur. Ankara 2001, XXV+85 sayfa. – baskısı tükenmiştir.


MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN (2001) Bu kanun çok geniş bir alana sahiptir. Zira aşağıdaki alanlarda bu kanun uygulanmaktadır. – Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk – Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, – Yabancı kararların tanınması ve tenfizi. Bu eserde MÖHUK’un kanun metni Fransızca ve İngilizce’ye çevrilmiş ve böylece üç dil halinde kanun metni sayın okurların istifadesine sunulmuştur. Ankara 2001, XIV+66 sayfa.


İSVİÇRE’DE HUKUK DAVALARINA İLİŞKİN FEDERAL MAHKEME İÇTİHATLARI (2001) İsviçre Federal Mahkemesi tarafından verilmiş olan ve Lausanne’ da Journal des Tribunaux ile Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse (Recueil Officiel) adını taşıyan resmî dergilerde Fransızca olarak yayımlanmış içtihatların Türkçe’ye çevirilerinden oluşmuştur. 1981-2000 yıllarını kapsayan zaman dilimi içerisinde Prof .Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından yapılan bu çeviriler Yargıtay Dergisi ile Adalet Dergisinin çeşitli sayılarında yayımlanmak suretiyle Türk hukukçularının istifadesine sunulmuş idi. 74 adet çeviri gözden geçirilmiş ve ait oldukları hukuk dallarına göre tasnif edilerek Sayın Okurlarımızın istifadesine sunulmuştur. Ankara 2001, XXIV+385 sayfa.


TURKISH DOMESTIC ARBITRATION REGARDING THE WORK CONTRACT (2001) Bu eserde Türkiye HUMK 516-536. maddeler arasında düzenlenen ihtiyari tahkim İngilizce olarak anlatılmıştır. Zira yabancı hukukçular Türkiye’de uygulanmakta olan iç tahkim kuralları hakkında fazla bilgilerinin olmadığını, bu nedenle eser sözleşmelerinde ihtilafların halli için Türk Tahkim Kurallarını kabul etmede tereddüt gösterdiklerini çoğu kez ifade etmişlerdir. Türk Tahkim Kurallarının uygulanmasına ilişkin Yargıtay İçtihatlarına da değinen ve yer verilen bu eserin sonunda ekler bölümünde HUMK 516-536. maddeleri Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Türkçe’den İngilizce’ye çevrilerek verilmiştir (Ek-I). Buna ilaveten HUMK 516-536. maddelerinin Türkçe metni eklenmiştir (Ek-II). Ayrıca “Tahkime İlişkin İsviçre Kantonlararası Anlaşma” Fransızca aslından Türkçe’ye Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından çevrilmiş ve Ek-III olarak okurların istifadelerine sunulmuştur. Ankara 2001, XX+119 sayfa.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI (2000)Bu eserde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 26 Mart 1996 tarihinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması imzalanmıştır. Aynı tarihte bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan Protokol 31 Aralık 1997 tarihli 23217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu anlaşmanın İngilizce ve Türkçe resmi metinleri bu eserde yer almıştır. Buna ilaveten bu resmi metinlerin sonuna Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer devlet hükümetleri arasında bu konuda imzalanan anlaşmaların imza tarihleri ile Resmi Gazete’de yayımlanma tarih ve numaralarını, bu anlaşmaların yürürlük tarihlerini gösteren liste eklenmiştir. Ankara 2000, VI+109 sayfa.


BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ALACAĞIN TEMLİKİ (Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 2.Baskı) Bu eserde sade bir anlatım sergilenmiş, iç ve dış bilimsel kaynaklar araştırılmış, İsviçre Federal Mahkemesi ve Yargıtay’ın konuya ilişkin kararları taranmış ve gerektiği ölçüde bu kararlar eserde değerlendirilmiştir. İncelendiğinde monografik bir çalışma düzeyinde ve ayrıntılı biçimde ülkemizde bu boyutta ilk eser olduğu hemen göze çarpmaktadır. Ankara 2000, LI + 323 sayfa. Yayım dili: Türkçe. Mevcudu tükenmiştir.


UNCITRAL KURALLARINA GÖRE UZLAŞMA VE TAHKİM «Conciliation and Arbitration Under The UNCITRAL Rules» (1. Baskı) Milletlerarası ticarette uyum ve yeknesaklığı sağlamak suretiyle, dünya ticaret hayatını daha düzenli bir konuma getirmek gerektiği noktasından hareket eden Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu, milletlerarası ticarette yeni anlaşmaların yapılmasını, kanunların çıkartılmasını, ticarî örf ve âdetler ile uygulamalara ilişkin düzenlemelerin yapılmasını teşvik etmektedir. Bu amaca yönelik olarak, değişik politika, sosyal yapı ve kültüre sahip taraflar arasındaki ihtilâfları çözüme kavuşturmak için bu komisyon, belli kurallar hazırlamış ve bunlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Bu kurallar:

– UNCITRAL Tahkim Kuralları (1976)

– UNCITRAL Uzlaşma Kuralları (1980)

– UNCITRAL Model Kanun Kuralları (1985)

olmak üzere, bunları uygulamak isteyenlerin istifadesine sunulmuştur. Bu eserde, bu kuralların İngilizce orijinal metinleri ile bu metinlerin Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Türkçeye yapılan çevirileri yer almıştır. Ayrıca söz konusu metinler hakkında mukayeseli olarak yapılan açıklamalar yanında, tüm dünyada milletlerarası tahkimle ilgili faaliyet gösteren kuruluşların adları, adresleri, telefon ve faks numaraları okuyucuların dikkatine sunulmuştur. Ankara 2000, XIX+252 sayfa. Yayım dili: Türkçe-İngilizce-Fransızca.


JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİ (Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 2. Baskı) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1989 yılında doktora tezi olarak jüri önünde savunulan ve kabul edilen bu eserin ilk baskısı 1989 yılında yapılmıştır. Kısa zamanda mevcudu tükenen eser, aradan geçen 10 yıl içinde joint venture (ortak girişim) alanında tüm dünyada yaşanan gelişmeleri ve mevzuatımızda bu konuda yapılan güncelleştirmeleri de dikkate almak suretiyle gözden geçirilmiş, genişletilmiş ve güncelleştirilmiştir. Ankara 1999, LII + 331 sayfa. Yayım dili: Türkçe. Mevcudu tükenmiştir.


İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMESİ Bu eserde, tümüyle veya kısmen müşavir mühendislik sözleşmesinin kapsamına giren tasarım, program ve planlama, fizibilite, şartnamelerin hazırlanması, avan proje, tatbikat projeleri, sözleşme ve eklerinin hazırlanması, sözleşmenin kurulması, ifa safhasındaki nezaret, işlerin geçici ve kesin kabulleri, tesisin işletmeye alınması, işletme safhasında iş sahibinin personelinin eğitimi, kesin hesapların çıkarılması, ihtilâfların uzlaşma, tahkim veya devlet mahkemeleri yoluyla giderilmesi, sözleşmenin sona ermesi hususları mevcut mevzuatımız içinde incelenmiş ve varılan sonuçlar okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Ankara 1998, XLIV+318 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


Fransızca – Türkçe HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ «Dictionnaire des termes juridiques (Français-Turc)» (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı) Eserin ikinci baskısında 22433 Fransızca hukuk teriminin çeşitli hukuk dallarında Türkçe karşılıkları yer almıştır. Ankara 1997, XVI + 1120 sayfa. Yayım dili: Fransızca-Türkçe.


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE ET LE GOUVERNEMENT DE LAREPUBLIQUE FRANÇAISE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS«Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması» Bu eserde, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Şubat 1987 tarihinde imzalanan ve 10 Nisan 1989 tarihli ve 20135 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması»nın Fransızca ve Türkçe metinleri yer almıştır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında bu konuda imzalanan anlaşmaların imza ve yürürlük tarihlerini gösteren liste verilmiştir. Ankara 1997, VIII + 108 sayfa. Yayım dili: Fransızca-Türkçe.


HUMK’DA DÜZENLENEN İÇ TAHKİM (1. Baskı) Bu eser, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği hukukçular ve mühendisler için açılan sertifika programları çerçevesinde Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI’nın 1995-1996 ve 1996-1997 yıllarında verdiği «İç Tahkim» dersleri vesilesiyle meydana getirdiği bir eser olup, halen Türkiye’de HUMK. 516-536. maddeleri arasında yer alan tahkim hükümleri uyarınca uygulanmakta olan ihtiyarî tahkim usulünü baştan sona ele almakta ve konuya ilişkin Yargıtay Kararlarının ışığı altında iç tahkim usulünü açıklamaktadır. Eserin arkasında iç tahkime ilişkin Daire kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları ile İsviçre ve Fransa’da uygulanmakta olan iç tahkim hükümlerinin Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Fransızca aslından Türkçeye yapılan çevirileri yer almaktadır. Ankara 1997, XXII + 334 sayfa. Yayım dili: Türkçe. Mevcudu tükenmiştir.


LOI NO 2675 SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ET LA PROCEDURE CIVILE (Législation Turque) 22 Mayıs 1982 tarih ve 2675 sayılı «Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun» metninin Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Türkçe aslından Fransızcaya yapılan çevirisini içer¬mektedir. Ankara 1995, IV+60 sayfa. Yayım dili: Fransızca-Türkçe. Mevcudu tükenmiştir.


MİLLÎ VE MİLLETLERARASI KAMU DÜZENİ VE TAHKİME ETKİLERİ Eserde, millî ve milletlerarası kamu düzeni anlatılmakta ve tahkime etkileri ayrıntılarıyla incelenmektedir. Kitabın uygulamaya dönük amacına ulaşmasını temin için sonuna konuya ilişkin ekler konulmuştur. Ankara 1994, XXVI +342 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


İSTİSNA AKDİNDE MÜTEAHHİDİN VE İŞ SAHİBİNİN 
TEMERRÜDÜ (HÜKÜM VE SONUÇLARI) (Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve İlgili Mevzuat Eklenmiş 2. Baskı) İlk baskısı 1988 yılında yayınlanan eserin büyük ilgi görmesi üzerine genişletilmiş, gözden geçirilmiş, güncelleştirilmiş ve yeni tarihli Yargıtay kararları eklenmiştir. Ankara 1993, XXXII + 263 sayfa. Yayım dili: Türkçe. Mevcudu tükenmiştir.


BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ALACAĞIN TEMLİKİ (1. Baskı) Doçentlik tezi olarak sunulan ve jüri tarafından kabul edilen bu eser bir giriş, beş bölüm ve bir özetten oluşmaktadır. Giriş bölümünde, alacağın temliki kurumunun ekonomik önemi vurgulandıktan sonra, birinci bölümde alacağın temliki hakkında genel bilgi verilmekte, alacağın temlikinin konusu, tarafları, tâbi olduğu şekil, hukukî niteliği, şartları, çeşitleri, temlik vaadi ve temlik edilemeyen alacaklar üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde, borçlunun temlik edene karşı hukukî durumu, ileri sürebileceği def’iler, temlikin borçluya bildirilmesi konusu incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise, alacağın temlikinin tekeffül (garanti) sorunu, özellikle alacağın mevcudiyeti ile borçlunun ödeme gücünün garanti edilmesi ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, alacağın temlikinin fer’î haklar üzerindeki etkisi anlatılmıştır. Beşinci bölümde, alacağın temlikinin hüküm ve sonuçları incelenmiştir. Özet kısmında ise, bu araştırma ve incelemelerin kısa bir değerlendirmesi yapılmıştır. Ankara 1993, XLVII+263 sayfa. Yayım dili: Türkçe. Mevcudu tükenmiştir.


BORÇLAR KANUNUNUN GENEL KISMINA İLİŞKİN FEDERAL MAHKEME İÇTİHATLARI (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı) İlk baskısı Yargıtay’ın 18 numaralı yayını olarak 1985 yılında yayımlanan eserin, ikinci baskısı Prof. Dr. Karl OFTINGER ve Prof. Dr. Raymond JEANPRETRE’den çevrilmek suretiyle 1990 yılında yayımlanmıştır. Ankara 1990, XXIV+430 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


JOINT-VENTURE SÖZLEŞMESİ (1. Baskı) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1989 yılında doktora tezi olarak jüri önünde savunulmuştur ve pekiyi dereceyle kabul edilmiştir. Ankara 1989, XLI+ 255 sayfa.Yayım dili: Türkçe. Mevcudu tükenmiştir.


İSTİSNA AKDİNDE MÜTEAHHİDİN VE İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ (HÜKÜM VE SONUÇLARI) (1. Baskı) İstisna akdi (eser sözleşmesi) günlük hayatımızda iç içe yaşa¬dığımız akit türü olup, kapsamı ve türleri büyük çapta genişleme ve yayılma eğilimi göstermektedir. Bu durum sadece ülkemiz hukukunda değil, mehaz İsviçre Borçlar Hukuku ile diğer hukuklar için de geçerlidir. Bu eserde iş sahibi, müteahhit, eser ve bu eser için iş sahibinin müteahhide ödediği ücret kavramları ayrıntılı olarak işlenmiştir. Müteahhidin eseri imal veya inşa ile teslimdeki gecikmeden doğan temerrüdü hali ile iş sahibinin ücret ödemedeki veya eseri teslim almadaki temerrüdü halleri ve bunun sonuçları, en son Yargıtay Kararlarının ışığı altında bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca uygulayıcılara kolaylık olması için 29.8.1984 gün ve 84/8520 sayılı Kararname ile çıkarılan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi kitabın sonuna eklenmiştir. Ankara 1988, XXIII+ 166 sayfa. Yayım dili: Türkçe. Mevcudu tükenmiştir.


JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION EN DROIT TURC SUR L’INEXECUTION DU CONTRAT D’ENTREPRISE Bu eser, yukarıda -6- nolu sırada yer alan «İstisna Akdinin Ademi İfası ile İlgili Yargıtay Kararları»nın Fransızca metnidir. Ankara 1987, XIV + 178 sayfa.Yayım dili: Fransızca.


LES MOTIFS D’INFIRMATION DES SENTENCES ARBITRALES EN DROIT TURC Bu eserde, Türk Hukukunda hakem kararlarının bozulması sebepleri HUMK’nun 516-536. maddeleri hükümleri çerçevesinde incelenmiş ve konuya ilişkin Yargıtay Kararlarından çarpıcı örnekler verilmiştir. Ankara 1986, XI + 66 sayfa (Bu eserin Türkçesi Ord. Prof. Ernest HIRSCH Armağanı’nda 771-812. sayfalarda yayımlanmıştır). Yayım dili: Fransızca.


İSTİSNA AKDİNİN ADEMİ İFASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI Eser, istisna akitlerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların kalıcı, sağlıklı ve adil bir çözüme kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için gerekli açıklamalar yanında, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararları yer almıştır. Ayrıca istisna akdi, baştan sona bütün ayrıntılarıyla incelenmiş, yerli ve yabancı ilmî görüşlere yer verilmiş ve Federal Mahkeme kararlarından çarpıcı örnekler alınmak suretiyle siste¬matik bir eser meydana getirilmiştir.

Ankara 1986, XV + 137 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


BORÇLAR KANUNU (5 Eylül 1985 durumu) Bu eser, 8 Mayıs 1926 tarihli Resmî Ceride’de yayımlanan 818 sayılı Borçlar Kanununun hatasız metni ile 5 Eylül 1985 tarihine kadar Borçlar Kanununda yapılan değişiklikleri içermekte ve kaldırılan hükümleri göstermektedir. Türk Borçlar Kanununun, mehaz İsviçre Borçlar Kanununa tekabül eden hükümlerinin madde numaraları da ilgili hükümlerin hemen altında yer almaktadır.

Ankara 1985, XIV + 140 sayfa. Yayım dili: Türkçe.


BORÇLAR KANUNUNUN GENEL KISMINA İLİŞKİN FEDERAL MAHKEME İÇTİHATLARI (1. Baskı) Prof. Dr. Karl OFTINGER’den çeviri. Eserde Borçlar Kanununun Genel Kısmında yer alan hukukî müesseselerin her biri hakkında kısa bir giriş yapıldıktan sonra, Federal Mahkemenin içtihatlarına konu teşkil eden davalar ele alınmakta, bunlara ilişkin olaylar kısaca anlatıldıktan sonra, Federal Mahkemenin bu olaylara bakış açısı gösterilmekte ve bunu takiben, Federal Mahkemenin konuya ilişkin gerekçesi açıklanmak suretiyle ilgili içtihat oluşturulmaktadır. Eserin ilk baskısı Yargıtay’ın 18. yayını olarak basılmıştır.

Ankara 1985, XXIII+383 sayfa. Yayım dili: Türkçe. Mevcudu tükenmiştir.


YABANCI HAKEM KARARLARININ 2675 SAYILI KANUNA GÖRE TÜRKİYE’DE TENFİZİ

«
Exécution en Turquie des Sentences Arbitrales Etrangères selon la Loi no 2675» Bu eserde, yabancı hakem kararı ve bu kararın tenfizinin ne olduğu ve böyle bir kararın tenfizine hangi mahkemelerin yetkili bulunduğu, müracaat şekli ve usulü, tenfiz şartları ile tenfiz talebinin ret nedenlerinin ne olduğu, tebliğ ve itiraz safhası, tenfiz talebi üzerine mahkemenin vereceği karar ve bu karara karşı müracaat edilecek kanun yolunun ne olduğu, bir plan dâhilinde incelenmek suretiyle okurların istifadesine sunulmuştur.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünün 25-26 Kasım 1983 tarihlerinde düzenlediği II. Tahkim Haftasından ayrı baskı.

Ankara 1984, 70 sayfa. Yayım dili: Fransızca-Türkçe.


Türkçe – Fransızca HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

«Dictionnaire des termes juridiques (Turc-Français)» (1. Baskı) Eserde, 20.653 Türkçe hukuk teriminin Fransız ve İsviçre hu¬kukunda kullanılan tam ilmî karşılıkları yer almaktadır.

Ankara 1984, XVI + 624 sayfa. Yayım dili: Türkçe-Fransızca


Fransızca – Türkçe HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ «Dictionnaire des termes juridiques (Français-Turc) » (1. Baskı) Eserde, 12.742 Fransızca hukuk teriminin çeşitli hukuk dallarındaki Türkçe açıklamalı, ilmî karşılığı verilmiştir. Ankara 1981, XIV + 568 sayfa. Yayım dili: Fransızca-Türkçe.