TÜRKÇE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Hakem Kararlarının Bozulması Sebepleri HIRSCH Armağanı, Ankara 1986, sh. 771-812.
 2. Milletlerarası İhtira Hukuku ve Türkiye’nin Yeri Yargıtay Dergisi, 1987, sayı: 3, sh. 305-320.
 3. Milletlerarası Tahkim Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk Yargıtay Dergisi Ekim 1988, cilt 14, sayı 4, sh. 415-452.
 4. Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN’a Armağan, Ankara 1988, sh. 653-692.
 5. Dış Ticaret İşlemlerinde Akreditif Yargıtay Dergisi, 1990, sayı: 3, sh. 406-423.
 6. İktisabî Müruru Zaman (Kazandırıcı Zamanaşımı) Usucapio Yargıtay Dergisi, 1991, sh. 292-321.
 7. İhtiyarî Tahkimde Hakem Ücretleri Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan,Ankara 1998 sh.539-564.
 8. Ülkemizde 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ve uygulaması. Intes İnşaat Sanayi Dergisi eki 30 Haziran 2002 sh.3-10.
 9. Hakem Kararlarına Etkisi Bakımından Milli-Milletlerarası Kamu Düzeni İntes İnşaat Sanayi Dergisi, sayı:76, Mart-Nisan 2003
 10. Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT İlkeleri Prof.Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,Yıl: 23. Sayı: 1-2. İstanbul 2003 sh. 203-249.
 11. Tahkim Şartının ve Tahkimnamenin Milletlerarası Tahkimdeki Önemi INTES Gazetesi,“Genç Yönetici”,Sayı.2,Yıl:1,Nisan-Mayıs 2004,sh.11.
 12. Avrupa Birliği Ülkelerinde Sözleşme Hukukuna Yeknesaklaştırma Çalışmaları ve Ole Lando İlkeleri Prof.Dr.Fikret EREN’e Armağan, Ankara 2006,s.327-396.
 13. Eser Sözleşmesine İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı’nın Fransızca’dan Türkçe’ye çevirisi, eser sözleşmesi, zamanaşımı, hak düşürücü süre, oluşmamış dayanışma
  Arrêt du Tribunal Fédéral Suisse, recueal Officiel 130e volume, Lausanne (Prof. Dr. Tuğrul ANSAY’a Armağan 2006).
 14. Eser Sözleşmelerinde Hardship Kavramının Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. İlhan POSTACIOĞLU’na Armağan 30.03.2006.
 15. Hardship Kavramının Eser Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi Üzerine Hukukî Mütalâa. Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, C. I, Ankara 2010, sh. 653-688.
 16. Milletlerarası Tahkim Usulünde İhtiyati Tedbir
  İnsan Dergisi (INTES – Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası), Ocak-Şubat 2010, Sayı: 117, s. 74-75.
 17. Cautio Judicatum Solvi-Teminat Akçesi
  İNSAN Dergisi (INTES- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası), Mart-Nisan 2010, S. 118, sh. 54-57.
 18. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Usulünde İptal Davası Açma Hakkından Peşinen Vazgeçme Mümkün Müdür?
  İNSAN Dergisi (INTES- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası), Eylül-Ekim 2010, Yıl: 20, S. 121, sh. 44-49.